در حال نمایش یک نتیجه

شرکت داروسازی شفانگر نظری (دانش بنیان) از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف تولید و فرآوری گیاهان دارویی آغاز نمود.

شرکت شفانگر نظری در ابتدای امر، از طریق شرکت های بین المللی، بذر گونه های مختلف و خاص گیاهان دارویی را تهیه نمود و تلاش خود را به تکثیر و تطبیق آنها با شرایط اقلیمی کشور معطوف داشت تا به این وسیله به بالاترین میزان عملکرد دست پیدا کند.

به موازات این فعالیت ها، در زمینه تولید داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی نیز تحقیقاتی صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۴ این شرکت موفق به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید. در حال حاضر شرکت داروسازی شفانگر نظری با دارا بودن مزارع متعدد در سراسر ایران به کشت و تولید منابع اولیه گیاهی برای استفاده در داروهای گیاهی تولیدی شرکت مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف و استراتژی
شرکت داروسازی شفانگر نظری (دانش بنیان) از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف تولید و فرآوری گیاهان دارویی آغاز نمود.

این شرکت در ابتدای امر، از طریق شرکت های بین المللی، بذر گونه های مختلف و خاص گیاهان دارویی را تهیه نمود و تلاش خود را به تکثیر و تطبیق آنها با شرایط اقلیمی کشور معطوف داشت تا به این وسیله به بالاترین میزان عملکرد دست پیدا کند.

به موازات این فعالیت ها، در زمینه تولید داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی نیز تحقیقاتی صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۴ این شرکت موفق به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید. در حال حاضر شرکت داروسازی شفانگر نظری با دارا بودن مزارع متعدد در سراسر ایران به کشت و تولید منابع اولیه گیاهی برای استفاده در داروهای گیاهی تولیدی شرکت مشغول به فعالیت می باشد.

افتخارات و موفقیت ها
شفانگر نظری دارای بیش از صـد پروانـۀ دارویـیست کـه به صـورت رسـمی از طـرف وزارت خانـه صـادر شـده اسـت.
عـلاوه بـر ایـن، شفانگر نظری از طـرف وزارت خانه به عنـوان شـرکت برتـر داروسـازی گیاهـی شـناخته شـده است و اکنـون عضـو کمیته هـای مختلفـی در وزارت خانـه میباشد کـه مهم تریـن آن هـا کمیتـۀ تدویـن فهرسـت داروهـای گیاهـی اسـت کـه مدیر عامل شرکت بـا حکـم وزیـر عضـو کمیته می باشد.
موفقیـت دیگر در اسـتاندارد کـردن روش هـای تولیـد و اداره ISO اسـت کـه موفـق بـه دریافـت گواهی نامـۀ شـدیم. عـلاوه بر این، اسـتاندارد کـردن روش های دارویـی را در دسـتور کار قـرار دادیـم؛ به طوری کـه اکنـون طبـق روش هـای پیشـنهادی بین المللـی فعالیـت می کنیـم و همـۀ روش هـای تولیـد نیـز استاندارد شـده و دارای گواهی نامه هـای لازم هسـتند.

شما می‌توانید محصولات شفانگر نظری را از عطاری اینترنتی عطارطب تهیه نمایید.